About Us

Organization of the JPS

Board of Directors

President

Satomi Akahane

Vice President

Hitoshi Hashimoto

Members

Yasuhito Uezono, Takashi Uehara, Hirofumi Kai, Yoshikatsu Kanai, Yasunari Kanda,
Junko Kurokawa, Schuichi Koizumi, Atsushi Sugiyama, Teisuke Takahashi, Yasuhiro Tsukimi,
Makoto Tsuda, Hideaki Hara, Kenzo Hirose, Tomoyuki Furuyashiki, Hidemi Misawa,
Masabumi Minami, Rieko Muramatsu, Toshihiko Yanagita, Kiyofumi Yamada, Minoru Wakamori

Committee

 • General Affairs Committee
 • Finance Committee
 • JPS Editorial Committee
 • Research Promotion Committee
 • Public Relations Committee
 • Education Committee
 • Academic Planning Committee for Annual Meeting
 • International Affairs Committee
 • Award Selection Committee
 • Future Vision Committee
 • DX Promotion Committee